סעיף 88: עיבוד בהקשר של העסקת עובדים1. מדינות חברות רשאיות לקבוע, בחוק או בהסכמים קיבוציים, כללים ספציפיים יותר להבטחת ההגנה על זכויות ועל חירויות ביחס לעיבוד המידע האישי של עובדים בנוגע להעסקה, במיוחד למטרות גיוס, ביצוע חוזה העסקה, לרבות עמידה בחובות הקבועות בחוק או בהסכמים קיבוציים, ניהול, תכנון וארגון עבודה, שוויון וגיוון במקום העבודה, בטיחות וגהות בעבודה, הגנת קניין עובד או לקוח, ולמען רווחתו, על בסיס אישי או קיבוצי, ולזכויות ומהטבות הנוגעות להעסקה, ולשם סיום יחסי ההעסקה.

2. הכללים דלעיל יכללו אמצעים הולמים וספציפיים לשמירה על כבוד האדם של נושא המידע, על האינטרסים הלגיטימיים ועל זכויות היסוד שלו, תוך שימת לב מיוחדת לשקיפות העיבוד, להעברת מידע אישי בתוך אשכול חברות, או קבוצת עסקים, העוסקת בפעילות כלכלית משותפת, ולמערכות ניטור במקום העבודה.

3. כל אחת מהמדינות החברות תיידע את הוועדה באשר לתניות אלה בחוקיה שתאמץ בהתאם לפסקה 1 עד ליום 25 במאי 2018 ובלא דיחוי בנוגע לכל תיקון עתידי הנוגע להן.


ניווט:

« | »