סעיף 89: אמצעי הגנה וחריגים בנוגע לעיבוד למטרות מחקר שונות1. עיבוד למטרות ארכיוניות לטובת הציבור, למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות יהא כפוף לאמצעי הגנה ראויים להגנה על זכויותיו ועל חירויותיו של נושא המידע, בהתאם לתקנות אלה. אמצעי ההגנה יבטיחו את קיומם של אמצעים טכניים וארגוניים במיוחד על מנת להבטיח את כיבוד עיקרון מזעור המידע. אמצעים אלה עשויים לכלול החלפת פרטים במזהים מלאכותיים בתנאי שניתן להבטיח עמידה במטרות אלה. כאשר ניתן לעמוד במטרות אלה, בעיבוד נוסף שאינו מאפשר או כבר אינו מאפשר את זיהוי נושאי המידע, מטרות אלה יושגו כך.

2. כאשר מידע אישי מעובד למטרות מחקר מדעי או היסטורי או למטרות סטטיסטיות, ניתן לקבוע בחוק איחוד או מדינה חברה חריגים לזכויות הנזכרות בסעיפים 15, 16, 18 ו-21 בהתאם לתנאים ולאמצעי ההגנה הנזכרים בפסקה 1 לסעיף זה, אם זכויות אלה צפויות שלא לאפשר או לפגוע באורח חמור בהשגת המטרות הספציפיות והחריגים נחוצים לעמידה במטרות אלה.

3. כאשר מידע אישי מעובד למטרות ארכיוניות לטובת הציבור, ניתן לקבוע בחוק איחוד או מדינה חברה חריגים לזכויות הנזכרות בסעיפים 15, 16, 18, 19, 20 ו-21 בהתאם לתנאים ולאמצעי ההגנה הנזכרים בפסקה 1 לסעיף זה, אם זכויות אלה צפויות שלא לאפשר או לפגוע באופן חמור בהשגת המטרות הספציפיות והחריגים נחוצים לעמידה במטרות אלה.

4. כאשר עיבוד הנזכר בפסקאות 2 ו-3 משרת בו זמנית מטרה אחרת, החריגים יחולו רק על העיבוד למטרות הנזכרות בפסקאות 2 ו-3.


ניווט:

« | »