סעיף 90: חובות סודיות1. מדינות חברות רשאיות לאמץ כללים ספציפיים לפירוט סמכויות רשויות הפיקוח הנזכרות בנקודות (ה) ו-(ו) לסעיף 58(1) ביחס לבעלי שליטה או למעבדים הכפופים לחובת סודיות מקצועית או לחובות סודיות מקבילות אחרות, בהתאם לחוק איחוד או מדינה חברה או לכללים שקבעו גופים ארציים מוסמכים, כאשר הדבר נחוץ ומידתי ליישוב הזכות להגנת מידע אישי עם חובת הסודיות. הכללים יחולו רק ביחס למידע אישי שקיבל בעל השליטה או המעבד כתוצאה מפעילות הכפופה לחובת הסודיות או שהושג בפעילות שכזו.

2. כל אחת מהמדינות החברות תיידע את הוועדה באשר לכללים שאומצו בהתאם לפסקה 1 עד ליום 25 במאי 2018 ובלא שיהוי באשר לכל תיקון עתידי הנוגע להם.


ניווט:

« | »