סעיף 91: כללי הגנת מידע קיימים של קבוצות דתיות1. במקרה שבמועד כניסת תקנות אלה לתוקפן במדינה חברה, מוחלים על ידי כנסיות או עדות וקהילות דתיות,  כללים מקיפים בדבר הגנת אנשים ביחס לעיבוד, ניתן להמשיך ולהחיל את הכללים אם הם עולים בקנה אחד עם תקנות אלו.

2. כנסיות, עדות וקהילות כאמור המחילות כללים מקיפים בהתאם לפסקה 1 לסעיף זה, יהיו כפופים לפיקוח רשות פיקוח עצמאית, שעשויה להיות ספציפית, בתנאי שתעמוד בתנאים המפורטים בפרק 6 לתקנות אלה.


ניווט:

« | »